"Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven."De Zondeval

Als de wereld zo goed gemaakt is, en als God zo goed is, waar komt alle ellende dan vandaan? Het antwoord op deze vraag staat beschreven in het derde hoofdstuk van de Bijbel.


In de tweede stap door de Bijbel zijn we geëindigd met de volmaaktheid van de schepping en de volmaaktheid die de mens in het paradijs had. Adam en Eva hadden een volmaakt leven en toch ging het helemaal mis. Wat is er gebeurd? Hoe was dit mogelijk? Laten we eens terug gaan naar het paradijs:

"De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven" (Genesis 2:15-17). God gaf de mens een taak in Zijn schepping en Adam en Eva konden van allerlei bomen vrij eten, met slechts ??n gebod: Van de boom van de kennis van goed en kwaad mochten ze niet eten. Er was alle vrijheid om te leven en ze hadden geen behoefte om van die ene verboden boom te gaan eten. Het kwam ook helemaal niet in hen op omdat te doen. Op een dag toen Adam en Eva in de hof van Eden bezig waren gebeurde het volgende:

"De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u" (Genesis 3:1-3).

De slang, die ook wel de satan wordt genoemd, probeert hier de vrouw te verleiden om aan haar Schepper te gaan twijfelen. Eva weet dat als ze van die ene boom zou eten dat ze dan zou sterven. Er komt een gesprek tussen de beide op gang.

"Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven" (Genesis 3:4).

De slang gaat een stapje verder en komt met een leugen: U zult zeker niet sterven. In het Nieuwe Testament zien we dat de slang of de satan ook wel de vader van de leugen wordt genoemd: ?De duivel … die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen? (Johannes 8:44). Maar de slang gaat nog een stap verder:

"Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend" (Genesis 3:5).

Hier zien we de slang Eva wil laten twijfelen aan de goedheid van God. Alsof God iets aan Eva achter houdt, iets waar ze recht op heeft. Eigenlijk zegt de slang: Misschien is God wel niet zo goed en liefhebbend als Hij zich voordoet. Tussen haakjes, is dit niet een veel voorkomende gedachte vandaag de dag? Als God zo goed is, waarom is er dan oorlog? Waarom is er dan zo veel leed in de wereld? Als God werkelijk bestaat, waarom is mijn baby dan overleden? Geeft Hij wel om ons?De duivel is er nog steeds een meester in om de mens te laten twijfelen aan de goedheid van Zijn Schepper, ja erger nog, om ronduit te beweren dat er geen God is!
De duivel is een misleider en wil Eva laten denken dat ze als God zal zijn als ze zal eten van de verboden boom. Kennende goed en kwaad, wat een verleiding voor Eva!

En dan gebeurt het meest tragische wat er maar gebeuren kan, Eva vertrouwt niet langer op God’s goedheid en wijsheid. Ze vergeet dat ze alles heeft in het paradijs, allerlei vruchtbomen om van te eten, een God die voor haar en Adam zorgt als een liefdevolle Vader. Alles heeft ze aan God te danken. En vergeet niet, het was er volkomen volmaakt! De geschiedenis gaat als volgt verder:

"En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan" (Genesis 3:6).

Door te appelleren op haar begeerte om als God te zijn en haar in de waan te laten dat God eigenlijk niet zo geweldig is en het niet zo goed met haar voor heeft, slaagt de slang erin om haar te laten eten van die boom. Ze laat zelfs haar man ervan eten. Dit is de tragiek van de mens, de tragiek van Adam en Eva. Ze werden ongehoorzaam aan hun Schepper, ze keerden Hem de rug toe! De leugen werd geloofd en de consequenties rampzalig, voelbaar tot op de dag van vandaag.

Laten we maar eens kijken hoe het verder gaat:

"Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten" (Genesis 3:7).

Ze schaamden zich voor elkaar, terwijl we bij de schepping zagen dat ze zich juist niet voor elkaar schaamden. Het was volmaakt en zonder zonde (zie de studie over de schepping). Ze bedekten zich uit schaamte voor elkaar vanwege hun naaktheid, maar nog meer voor hun Schepper. Ze beseften dat ze tegen God gezondigd hadden. Wat volmaakt was, wordt door deze ene daad van ongehoorzaamheid onvolmaakt. Kijk maar eens hoe Adam en Eva reageren op de stem van God:

"En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof" (Genesis 3:8).

Waar eens een volkomen harmonie was tussen God en de mens, zien we nu een verstoorde relatie vanuit de mens naar Zijn God toe. Ze verbergen zich voor Hem. Ze zijn bang geworden, wat een verandering!

Maar laten we nu eens kijken hoe God reageert. We lezen in Genesis 3:10 het volgende:

"En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u"?

Je zou de volgende vraag kunnen stellen: Wist God in Zijn alwetendheid dan niet wat er gebeurt was? Waarom zoekt Hij hun? Zoals in elke goede relatie verlangt ook God naar eerlijkheid van Zijn schepselen over hun daden. God gaf Adam en Eva de mogelijkheid om open en eerlijk te zegen dat ze tegen Hem gezondigd hadden. Ze kregen de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor hun daad te nemen. Verder neemt God het initiatief tot herstel, Hij zoekt hun op! Terwijl Hij wist wat er gebeurt was. God is nog steeds een zoekende God.

Maar wat doet Adam? Adam zegt het volgende:

"En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten" (Genesis 3:10-13).

In dit gedeelte lezen we dat Adam en Eva zoals we al gezegd hebben, bang zijn geworden. Bang om hun God te ontmoeten. We zien dat Adam de schuld op zijn vrouw schuift en ten diepste zegt dat God schuldig is omdat God hem deze vrouw gegeven had. Als God hem niet deze vrouw gegeven had… Maar helaas gaat Adam voorbij aan het nuchtere feit dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn daad van ongehoorzaamheid. Ook bij Eva gaat het mis, ze schuift de schuld op de slang, de slang had haar bedrogen. Zien we dit niet terug in de wereld waarin we leven, de verantwoordelijkheid van onze daden afschuiven op de omstandigheden of op anderen. We kunnen er niets aan doen, het is de schuld van…! De Bijbel leert dat u en ik afstammen van de eerste mens Adam en Eva en dat we allemaal in Adam geboren worden. Dat wil zeggen dat we met deze ge-erfde schuld geboren worden. We zijn door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva voor God net zo schuldig als zij destijds. Ik geeft u hier een paar teksten uit het Nieuwe- en Oude Testament:

"Daarom, zoals door ??n mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou" (Romeinen 5: 12-14).

"Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen" (Psalm 51:7).

Zoals we in een van de voorgaande studies al hebben gezien, de Bijbel is eerlijk over wie we zijn en hoe dat is gekomen. We worden als zondaar geboren. Niet alleen met de schuld van de zonde op ons maar ook met de zonde in ons. We hebben de zondige natuur van onze voorouders ge-erfd. We worden geboren met een zondig hart, met zondige verlangens en zoals we zijn kunnen we niet in Gods nabijheid komen. God is heilig en door de zondeval is de mens onheilig, niet gericht op de dingen van God. Zodoende is er een onoverbrugbare kloof tussen God en de mens gekomen.

"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God" (Romeinen 3:23).

Gods oordeel is duidelijk: door de overtreding van Adam en Eva is de mens sterfelijk geworden, de dood is onderdeel van het leven geworden:

"En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u" (Genesis 2:17).

Door deze ongehoorzaamheid van de mens, uitgelokt door de misleiding van de duivel, kwam dat oordeel van God over Zijn schepping en schepsel:

"Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.
Tegen de vrouw zei Hij:
Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken;
met pijn zult u kinderen baren.
Naar uw man zal uw begeerte uitgaan,
maar hij zal over u heersen.
En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.
In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u en u zult tot stof terugkeren".(Genesis 3:14-19).

Deze gevolgen merkt u vandaag de dag nog steeds: de moeite van de zwangerschap, met pijn kinderen baren, de aarde brengt dorens en distels voort (als we de aarde niet zouden bewerken) en de mens keert terug tot de aarde als stof.
Andere gevolgen zijn: ziekte, oorlog, bedrog, geweld en vul maar in. Zo heeft God het nooit bedoeld, maar door de zondeval is de wereld en de mens nu zoals ze is.

Na dit oordeel van God zien we dat God vol mededogen omgaat met Zijn schepselen en bedekt Hij hun naaktheid:

"En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee" (Genesis 3:21).

Dit is zo mooi, hier zien we Gods trouw tegenover de mens die Hem ongehoorzaam is. Het oordeel is gegeven en daar houdt God zich aan, maar Hij laat ons niet aan ons lot over. Dat is wat de Bijbel noemt genade, iets wat de mens niet verdiend wordt geschonken door God.

Ik neem u mee naar deze tegenwoordige tijd. Zoals we al gelezen hebben zegt de Bijbel dat u en ik gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen en we schuldig staan tegenover God. Heeft U zich wel eens afgevraagd waaraan u het te danken heeft dat u ?berhaupt leeft, met vakantie kunt gaan, kunt genieten van eten en drinken, dat de zon schijnt, dat er regen komt op Zijn tijd, kunt genieten van al de luxe in het leven, etc? Dat komt door Gods goedertierenheid oftewel Gods goedheid tegenover u als Zijn schepsel en dat deed God al door Adam en Eva te kleden zodat ze niet langer naakt waren. De Bijbel noemt dat Gods algemene genade! U die zich niet om God of gebod bekommert, dat is toch eerlijk om het zo te stellen? Waarom doet Hij dat? De Bijbel geeft het antwoord in een van de brieven van Petrus: ?Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.? God is genadig en geduldig en door onder andere Zijn algemene goedheid te tonen tegenover u, laat Hij u weten dat Hij niet wil dat u verloren gaat, maar dat u tot bekering komt en bij Jezus de toevlucht zult zoeken. In de volgende studie gaat we daar mee verder.

Uiteindelijk is de mens verdreven uit het paradijs (hof van Eden) om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was en God plaatste ten oosten van de hof van Eden engelen met een vlammend zwaard om de weg naar de boom des levens te bewaken.

Maar omdat God ook een God is van genade en liefde gaf Hij ook een belofte van herstel en overwinning door het Nageslacht van Adam en Eva, de beloofde komst van Jezus Christus!

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen? (Genesis 3:15).

In de volgende studie gaan we kijken naar de komst van Jezus Christus (haar Nageslacht) en wat God heeft gedaan om de mens met Zichzelf te verzoenen.